جملات و قطعات کو تاه

همه چیز تغییرپذیراست جز حقیقت-و تغییرپذیری حقیقت شفاف و شفاف تر گردیدن آنست.  ........................................................................................................................  چه رسا صدای گناهان مان را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
جملات
1 پست
قطعات
1 پست
کوتاه
1 پست
اعتیاد
1 پست
پژوهش
1 پست
حذف
1 پست
غرایز
1 پست
مادر
1 پست
مالکیت
1 پست
نیاز
1 پست
کمال
1 پست
زیستن
1 پست
نادانی
1 پست
وای_بر_من
1 پست
خورشید
1 پست
آرزو
1 پست
نخ
1 پست
رخ
1 پست
گل_سرخ
1 پست
کویر
1 پست
همسرم
1 پست
خیسین
1 پست
تولد
1 پست
نوروز
1 پست
جمود
1 پست
تجربه_ها
1 پست
آرامش
1 پست
حقیقت
1 پست
ارزش
1 پست
تکامل
1 پست
هستی_مان
1 پست
بهار
1 پست
پایدار
1 پست
اشک_عشق
1 پست
پر_خزان
1 پست