من کیستم؟

من کیستم-من حاشیه نشین حاشیه نشینان ام- و این- یعنی یک هیچ- آری من یک هیچ ام- فقط یک هیچ.....حتی در تمامی هیچستان های موجود- هیچ جایی ندارم-                  چون هیچ آخرین ام- فقط یک هیچ آخر-هیچی هستم که- میزبان اش خویشتن ام- و این اظهار- نه از روی بدبینی و یا افسردگی-لیک- حقیقت حیات من است-                            با آنکه می اندیشم- ولی نه از روی بودن و هستی داشتن-بل- ناتوان و نا امکان مندم از نیاندیشیدن- و این جبر- خارج از خواست من است- من کیستم؟

/ 0 نظر / 14 بازدید