در ستایش مرگ

انسان نوزاد درحین تولد یا زاییده شدنش- قبل ازاینکه برحیات و زندگی تسلیم گردد برممات و مرگ تسلیم می گردد- چراکه مستمرو مدام-لحظه به لحظه به آن نزدیک و نزدیک تر می گردد-و این جادو-افسون-و شایدجذبه و کشش مرگ می باشد و است.و اگرآن انسان نوزاد در حین زاییده شدن به هر دلیلی می مرد هیچ اتفاقی درشناخت مرگ نمی افتاد- زیرا که این زندگی است که ما را با مرگ آشنا می کند و ما را وامی دارد که آن را بشناسیم و بر آن آگاهی و شناخت یابیم- با آنکه تجسم مرگ غم انگیزترین و اندوهناکترین صحنه احساس بشری است ولی بعد از آگاهی برآن و شناخت اش می فهمیم که باید در ستایش اش به سرائیم:من انسان-ما انسان ها-تنها نیستیم-از هنگامه زاییده شدن مان او آغوش گرم و پر مهرمادری بوده است.هم زادما-هم یارما-رویای ما-او مرگ ماست.یارافسانه ای-سنگ صبور-آرامش و فرزانگی. /                                                                                                او مهربانترین پدر-متواضع ترین دوست-برجسته ترین رهنما-و نیک ترین همسایه./             تلالو و زلالی اش-براقیت و شفافیت اش-صداقت و صمیمیت اش-پاکی و معصومیت اش-نرمی و لطافت اش-نوای سحرانگیز عدالت اش-محبت و رحمت سرشاراش-مارابه خود می خواند-ای مرگ-ای حقیقت خاموش-ای احترام محض-ای فروغ-ای تجلی-ای ظهور-ای جوشش-ای شعف-ای پرتو-ای مهر-سپاس برتو باد./                                                                               تو طلوع-تو بهار-تو رستن-تو آزادی-تو رهاندن-تو حقیقت-تو نجات-تو درود-تو وداع-تو وصل-تو پیوند-تو فخر-تو عزت-تو شرف-تو رفعت-تو کمال-تو اوج-تو پناه-سرمست از شوق و شوریم-چون تو را داریم./                                                                                    به یقین و بدون شک-زخم های سوزناک فقر-اندوه زندگی-شرم زیستن-رنج بودن-تمامی دردها-و همه آلام و خیانت های هماره تمامی انسان ها-تحمل پذیر خواهد بود-چون تو را داریم-به تمامی لحظات حیات و زندگی مان-درسپاس و ستایش ات خواهیم بود-و از هیچ نا سزائی-ازهیچ تهمتی-ازهیچ بی عدالتی-واز تحقیرها و شماتت ها-از موشکافی ها-و حتی از زنده بودن انسان های بی روح-هیچ هراسی نداریم چون تو را داریم-ای مرگ-ای پاک گردان-ای زداینده-و تو ای مقدس هستی-پاک گردان و به زدای-تقدس هستی را ازانسان های بی روح-./                                                             

/ 0 نظر / 9 بازدید