پژوهشی درباره اعتیاد

موجودیت انسان درکره خاکی ازجهش های ژنتیکی و تغییرات تکاملی در مغز حیوانی کنجکاو به مانند میمون سانان شروع گردیده که خود این جهش و تغییرات ناشی از سیر مراحل تکاملی می باشد.انسان های اولیه که یک قدم جلوتر ازمرز حیوانیت واقع گشته بودندو بعداز غریزه سازی-غرایزشان حاکم و مسلط برحیات زیستی شان بوده است.           غرایزی چون-رفع تشنگی و گرسنگی-به دنبال پناهگاه جهت رفع خواب-سرما و گرما-حوادث-ایمن سازی-غرایزی چون رفع تمایلات جنسی-جنگ و جدال برای قلمرو-لذت جوئی و غیره و غیره/                                                                                                          انسان اعتیاد پذیراست زیرا که غرایزاش برای نهادینه شدن محتاج تکرارو تکرارو عادت پذیری اند.عادت پذیری یکی ازاشکال اجتناب ناپذیرغرایزانسانی است-غرایزخام-ساده و اولیه انسان ها درطی روند تکامل و تکرارو تکرار تبدیل به غرایز پخته-پیچیده و ثانویه می گردد.لذا فکرنکنیم که اغلب رفتارهای انسان امروزی برمبنای عقل و خرد او شکل می گیرد بلکه مبنای بیشتر آنها غرایز خام اولیه بوده که طی میلیون ها و یا هزاران سال تکامل به شکل غرایز متکامل درآمده است.تشخیص رفتارهایی که از غرایز متکامل ناشی شده است بسیار سخت و دشوارمی باشد./                                      اعتیاد چیست؟ اعتیاد یک امر منظم غریزه ای و تکرار عملی است به صورت ناخودآگاه-یا خودآگاه تا نهادینه گشتن آن عمل منظم./برای شکافت مسئله اعتیاد و شناخت آن باید سراغ تاریخ پیدایش انسان رفت و چیستی آن را ازبدو تا به حال تعقیب و باز خوانی کرد. و اگرتا به امروز پاسخ درستی به سوالتمان دریافت نکرده ایم بدون شک اشکال و نادرستی از جهان بینی های موجودمان می باشد.باید نگاه ریشه ای و حقیقی به امر اعتیاد داشت و در بررسی های خود از یک امرساده اعتیاد شروع و تا یک امر پیچیده آن به پیش رفت./                                                                                                   طبقه بندی اعتیاد به نوع اول و نوع دوم                                                                   نوع اول=اعتیاد ناخودآگاه-لازمه-معلوم-مشخص-.....-چون رفع نیازآب و غذا که یک اعتیاد ناخودآگاه و لازمه با روند معلوم و مشخص./                                                             نوع دوم=اعتیادخودآگاه-غیرلازمه-نامعلوم و نامشخص-.....-چون رفع نیازمصرف مواد مخدر که یک اعتیاد خودآگاه و غیرلازمه با روند نامعلوم و نامشخص./                           دراین نوع ازاعتیاد انسان ها به صورت خود آگاه غریزه سازی می نمایند و دراین پروسه غریزه سازی خودشان رابه آن معتاد می گردانند./                                                     برای حذف این غریزه سازی و مبارزه با اعتیاد مثل مصرف مواد مخدر چه باید کرد.           1-در خواست به اختیارفرد معتاد برای رهائی از این اعتیاد خودآگاه                               2-شناساندن کامل مسئله چیستی اعتیاد و تفهیم آن به فرد معتاد                             3-آفرینش و تشریح انگیزه و انگیزه سازی ذهنی برای فرد معتاد                                   4-پاسخ درست و مداوم به تمامی سوالات مستمر فرد معتاد                                     5-شناساندن و اجرای برنامه دوره ای دارویی جهت حذف اعتیاد                                   6-امورفرعی و کمکی چون سرگرم سازی ها-فعالیت های علاقه ای-کمک های جسمانی(آب گرم درمانی-ماساژ)پیاده روی های ممتد-.....                                       7-امید دهی و اعلان و اعلام کمک های مادی و معنوی برای ادامه زندگی بعد از اعتیاد.   برنامه دوره ای دارویی چیست؟                                                                             برنامه دوره ای روندی است جهت مصرف داروی جایگزین و تغییرات در زمان مصرف دارو به طور نظم آمیز ولی نامنظم برای شکست نظم اعتیاد و حذف آن.                                                                                

/ 0 نظر / 9 بازدید