منشور کار

درهرکاری که می خواهید انجام دهید باید برای خود منشوری داشته باشید.منشور به مانند راه راستی است که مانع می شود انسان از آن راه راست خارج گردد و به انحراف کشیده شود.و منشور کارمن عبارتنداز:                                                                      1=یاد و نام خدا           2=عشق و علاقه                         3=وجدان و وظیفه                  4=انظباط و مقررات      5=نوآوری و نو گرایی                     6=یادگیری و یاد دهی              7=احترام و ادب./

/ 0 نظر / 10 بازدید