جملات و قطعات کو تاه

همه چیز تغییرپذیراست جز حقیقت-و تغییرپذیری حقیقت شفاف و شفاف تر گردیدن آنست.  ........................................................................................................................  چه رسا صدای گناهان مان را می شنویم.اما قرارحماقت-به نشنیدن آن است.                  ..........................................................................................................................  دست سپیدی پدیدار گشت-با رام و آرام-کسانی را-فرا خواند به دعوت-و ما شایسته ی  سپیدی اش خواهیم گشت.

.................................................................................................................................  نیایش- تنها دریچه امید- اولین و آخرین روزنه نجات.                                                      ...........................................................................................................................  دوست عزیزم- عظمت اندوه را - در چشمان غمگین ات- خواندم.                                    اما- چه کنم که چون- باد بادکی ناتوان ام.                                                            می دانم- تو دستی می خواهی که-دستت گیرد و بفشارد آن را-                             و به یقین بدان- من خود دستی را- که به باد- نسپارد مرا .                                        ......................................................................................................................  پروردگارا-دست هایی را که مرا از افتادن باز داشتند از افتادن باز دار.                            ......................................................................................................................  ضعف و تحلیل و بیچارگی روح انسان باعث می گردد تا عقل وی جهت اثبات توانایی خود به روح اش دنبال ارزشهای کاذب و اسارت آمیز برود و درمسیر این راه و انتخاب اش- روح ضعیف خویش را ضعیف تر و ضعیف تر سازد تا جایی که آن را کاملا" از دست بدهد و به انسان بی روح تبدیل گردد-انسانی که از آن به عنوان نماینده نسل جدید و نسل آخر نام برده می شود.                                                                                                  ......................................................................................................................  اگر روزی از میان انسان های رهجوی حقیقت در هر رتبه فکری-فیلسوف-هنرمند-دانشمند-متخصص-وارد-رهجویی بر حقیقت آگاه و نائل گردد-هرگز و هرگز جسارت و توانایی بیان آن را نخواهد داشت- حتی در آغوش مرگ-چرا که این خود-جزیی از حقیقت است.                                                                                                              ........................................................................................................................  هیچ نوع و هیچ گونه ارتباطی بین انسان و خدا میسر نیست و نا ممکن است مگر ارتباط تاثیری و آن هم از طریق نیایش.                                                                   .......................................................................................................................  تکامل به دنبال قاعده نیست -قاعده ساز است-ولی به دنبال استثنا ها ست.               ......................................................................................................................  نا توانی در درک عینی عظمت تکامل ما را گسیل به امر ذهنی می نماید و از این امر ذهنی به عنوان متافیزیک و مابعدالطبیعه و غیره نام می بریم.                                    .........................................................................................................................  خدا را در قلمرو قدرت ها جستجو نکنید که باید خدا را در قلمروی بی قدرتی های محض بیابید.                                                                                                              ......................................................................................................................  خود کشی و انتحار صرف نظر از یک تصمیم درست و یا غلط آزادانه ترین و اختیارانه ترین انتخاب بشری است.                                                                                          .....................................................................................................................  پنج مرحله اصلی تکامل عبارت اند از:1=تکامل حرکتی 2=تکامل طبیعی 3=تکامل اجتماعی 4=تکامل فردی 5=تکامل روحی                                                              ......................................................................................................................  پنج مرحله شناخت به ترتیب تکاملی عبارت اند از: 1=شناخت فلسفی 2=شناخت هنری 3=شناخت علمی 4=شناخت فن پیچیده 5=شناخت فن ساده                         ......................................................................................................................  پنج حلقه اسارت بشری :1=مالکیت 2=قدرت 3=قلمرو 4=غریزه 5=ذهنیت                   ..........................................................................................................................  

/ 0 نظر / 10 بازدید